Návštěvní řád

Všem návštěvníkům předem srdečně děkujeme za dodržování Návštěvního řádu.


1. Areál zříceniny hradu "Vítkův Hrádek" je kulturní památkou ve vlastnictví obce Přední Výtoň. Do areálu hradu je zákaz vjezdu všech motorových vozidel bez povolení majitele či provozovatele. 

2.Vstup do areálu je volný, zdarma a možný i mimo otevírací dobu. Vstup do interiéru hradu je umožněn pouze během otevírací doby a je zpoplatněn. Využití toalet je zahrnuto v ceně vstupenky.

3. Uvnitř hradu je možno platit kartou nebo v hotovosti a to v CZK nebo EUR. Aktuální kurz vám sdělí obsluha. Uvnitř hradu je zajištěn prodej upomínkových předmětů a občerstvení. Vzhledem k odlehlosti lokality a složitosti zásobování si však provozovatel vyhrazuje právo tyto doplňkové služby neposkytovat v plném rozsahu a/nebo po celou dobu.

4. Návštěvníci jsou povinni:
- dodržovat Návštěvní řád
- dodržovat pořádek v celém areálu i uvnitř hradu
- dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a/nebo dalších osob a/nebo zvířat jim svěřených
- dbát pokynů provozovatele, pořadatele či obsluhy

5. Návštěvníkům je přísně zakázáno:
- rozdělávat oheň bez povolení majitele či provozovatele
- používat zábavní pyrotechniku
- odhazovat odpadky a nedopalky mimo místa k tomu určená (koše, popelníky)
- stanovat či nocovat v areálu hradu bez povolení provozovatele
- poškozovat hradby, palisády, zdivo, odnášet a přenášet kameny
- vstupovat na hradby, palisády, zdivo a vstupovat na pomocné stavební konstrukce
- vstupovat na místa, kde je uskladněn stavební či jiný materiál
- vstupovat na místa, kde probíhají archeologické či stavební práce
- dotýkat se vystavených exponátů, otvírat vitríny, manipulovat bezdůvodně s hasicími přístroji

6. Návštěvníci vstupují do areálu a do hradu na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Rodiče ručí za své děti. Děti do 15 let mají umožněn vstup do areálu pouze v doprovodu zletilé osoby, která za ně přebírá zodpovědnost.

7. Do areálu, do hradu a zejména na vyhlídkovou plošinu nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových a omamných látek a dále návštěvníci, jež svým chováním narušují klidné soužití, pořádek, bezpečnost a čistotu, jednají agresivně či podobným způsobem nenaplňují definici slušného chování. Obsluha je oprávněna v takovémto případě znemožnit vstup.

8. Pohyb psů (a jiných domácích zvířat) je v hradě a hradním areálu možný jen v doprovodu majitele; zvíře musí být na vodítku. Majitel je zodpovědný za škody způsobené zvířetem a také za úklid jeho exkrementů. Vstup psů a jiných zvířat není zpoplatněn.

9. Za nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr, prudký déšť, vydatné sněžení, krupobití, bouřka apod.) jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti zejména před pádem větví či pádem stromů, popř. pádem uvolněných částí zdiva a/nebo hradeb.

10. Provozovatel ani obsluha nenese odpovědnost za odložené či zapomenuté věci, dále za škody a úrazy, které (si) způsobí návštěvníci vlastní neopatrností, taktéž za škody či úrazy, které (si) způsobí osoby či zvířata jim svěřená; dále újmy způsobené nedodržením Návštěvního řádu nebo neuposlechnutím pokynů provozovatele či obsluhy.